ویلچر بیمارستانی

کد: 1035

وضعیت: موجود

تماس بگیرید


لطفا برای سفارش این محصول در واتساپ، تلگرام، پیام رسان ایتا به شماره ۰۹۱۰۷۲۱۵۹۸۰ پیام دهید

باتشکر

پاسخگویی سریع در واتساپ

نقد و بررسی ویلچر بیمارستانی(wheelchair)

ویلچر یا همان صندلی چرخدار، یک نوع وسیله نقلیه است که برای جابجایی برخی افراد با شرایط خاص فیزیکی در اندام یا ابتلا به نوعی از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد و نیز جزء نیاز های اصلی افراد مبتلا به اختلال حرکتی می باشد. ویلچر می تواند  مستقیما توسط کاربر یا به کمک یک شخص دیگر به حرکت درآید.

ﻫﻤﻪ ﻣﺎ اﻓﺮادي را دﯾﺪه اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از صندلی چرخدار یا همان وﯾﻠﭽﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﯾﻠﭽﺮ ﺳﻬﻢ بسزایی در زندگی آن ها ایفا می نماید، ﭼﺮا ﮐﻪ تغییر مکان خود را ﻣﺪﯾﻮن وﯾﻠﭽﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ وﯾﻠﭽﺮ ﻋﻀﻮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آن ﻫا ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﻫﺪف از ﺗﺠﻮﯾﺰ وﯾﻠﭽﺮ

 • ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺤﺮك ﻓﺮد ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ.
 • ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺪ ﻓﺮﻣﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻧﺪام ﻫﺎ ﻣﺜﻞ زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ، ﺧﻢ ﺷﺪن ﻣﻔﺎﺻﻞ، ﺑﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻔﺎﺻﻞ، اختلال های حرکتی، بی حرکت نگهداشتن اندام های تحتانی پس از عمل جراحی
 • ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد.
 • ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺼﻮر ﻓﺮد از ﺑﺪن ﺧﻮد.
 • ﭼﺎرﭼﻮب

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع وﯾﻠﭽﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﻧﻮع ﺗﺎﺷﻮ آن اﺳﺖ. وﯾﻠﭽﺮﻫﺎي ﺗﺎﺷﻮ بسادگی ﻗﺎﺑﻞ حمل و نقل و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﺮدن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

چهارچوب ویلچر بیمارستانی

 • دستگیره ها

ﺑﻪ ﺣﻠﻘﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎ آن وﯾﻠﭽﺮ را ﺑﻪ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ راﻧﯿﻢ، هندریل یا دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎ ﺑﺎ روﮐﺶ ﻫﺎ و ﺷﮑﻞ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دادن وﯾﻠﭽﺮ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮده و ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ دیدن دﺳﺖ ﻫﺎ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﻫﺮ ﭼﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻠﻮ ﺑﺮدن وﯾﻠﭽﺮ راﺣﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ دﺳﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮك ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﮔﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﺘﺮ دﺳﺖ، وﯾﻠﭽﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود، اما ﻧﯿﺮوي ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻻزم اﺳﺖ و ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﻪ دﺳﺖ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ﻟﺬا دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ در وﯾﻠﭽﺮﻫﺎي ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. شکل دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻫﺎ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ استفاده ﻫﺮ ﺷﺨﺺ اﻧﺘﺨﺎب کرد.

دستگیره ویلچر بیمارستانی

 • چرخ ها (تایر)

وﯾﻠﭽﺮﻫﺎي ساده، دو ﻋﺪد ﭼﺮخ ﺑﺰرگ ﺑﺎ قطر 60 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﻋﻘﺐ و دو ﻋﺪد ﭼﺮخ ﮐﻮﭼﮏ به عنوان فرمان (سکان) ویلچر در ﺟﻠﻮ دارﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ چرخ های ویلچر به دو شکل بادی (تیوب دار) و توپر ساخته می شوند. چرخ های ﺗﻮﭘﺮ ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﻓﺸﺮده ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، پنچر نمی شوند و ﻣﻌﻤﻮﻻ در وﯾﻠﭽﺮﻫﺎي ﺳﺎده مورد اﺳﺘﻔﺎده قرار می گیرند. ویلچر های با تایرهای توپر ﻣﻨﺎﺳﺐ حرکت بر روی ﺳﻄﻮح ﺻﺎف بخصوص دالان ها و فضای داخلی بیمارستان ها و مراکز درمانی و حتی اﺳﺘﻔﺎده در درون ﻣﻨﺰل هستند. ﻧﻮع ﺑﺎدي ﭼﺮخ ﻫﺎ قابلیت ضربه پذیری بالایی دارد و مناسب سطوح ناهموار و استفاده در بیرون از منزل می باشد، اما به نگهداری و در مواقعی پنچرگیری نیاز دارد.

چرخ های ویلچر

 • ﺻﻨﺪﻟﯽ

ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮزﻧﺖ ﯾﺎ وﯾﻨﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧد. ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از جنس وﯾﻨﯿﻞ ﮔﺮم ﺑﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﻣﯽ گردد. اﻧﻮاع داﮐﺮون و ﻧﺎﯾﻠﻮن ﺳﺒﮏ ﺗﺮ ﺑﻮده و ﺗﻌﺮﯾﻖ ﮐﻤﺘﺮي را موجب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

زاوﯾﻪ ﻧﺸﯿﻤﻨﮕﺎه ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ دارد .در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ صفر تا 10 درﺟﻪ است.

صندلی ویلچر بیمارستانی

 • زیرپایی

قرار گرفتن کف پاها بر روی زیرپایی ویلچر در حفظ تعادل فرد و اجتناب از آسیب به پا و پاشنه ی کاربر، اهمیت بسزایی دارد. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﭻ ﭘﺎ در ﻣﺤﻞ ﺛﺎﺑﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ران و ﺑﺎﺳﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده مُدل ﻣﺘﺤﺮك آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ آزادي ﺑﯿﺸﺘﺮي در ﺗﺤﺮك داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﺧﻢ ﮐﺮدن زاﻧﻮ ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از اﻧﻮاع ﺑﺨﺼﻮص زیرپایی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. از اﻧﻮاع زیرپایی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ زیر پایی ﺛﺎﺑﺖ، ﺗﺎﺷﻮ، دوراﻧﯽ و ... اﺷﺎره ﮐﺮد.

زیرپایی های ویلچر

 • زیردستی

زیر دستی ها، به منظور ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ دﺳﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﮑﻮن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ هدف از تعبیه آن حفظ تعادل  و پایداری فرد است. ﻓﺮدي ﮐﻪ دﭼﺎر ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋﯽ اﺳﺖ، باید هر چند دقیقه به مدت مورد نیاز خودش را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از اﯾﺠﺎد زﺧﻢ ﺑﺴﺘﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﯾﺪ. داﺷﺘﻦ زﯾﺮدﺳﺘﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎر ﺑﻪ ﻣﻬﺮه ﻫﺎي ﮐﻤﺮي ﺷﺪه و اﮔﺮ ﻓﺮدي ﮐﻤﺮ درد دارد ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از وﯾﻠﭽﺮ زﯾﺮدﺳﺘﯽ دار اﺳﺘﻔﺎده نماید. انواع مختلف زیردستی ها شامل نوع ﺛﺎﺑﺖ، ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و قابل ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﻮﺗﺎه شدن ﺑﺮاي ﮐﺎرﻫﺎي ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ وجود دارد. تنظیم دقیق زیر دستی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ راه ﺣﺮﮐﺖ وﯾﻠﭽﺮ را ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.

زیردستی ویلچر

 • ترمز

ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮ روي ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭼﺮخ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. ترمز در هنگام پارک ویلچر برای ثابت ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن ﯾﺎ ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ روي ﺻﻨﺪﻟﯽ دﯾﮕﺮي ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ ﻗﺼﺪ ﺗﻮﻗﻒ در ﻣﮑﺎن ﺧﺎﺻﯽ را دارﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺗﺮﻣﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي وﯾﻠﭽﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺘﺮل شود، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺧﻄﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮ شود. اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺮﻣﺰ وﺟﻮد دارد، ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اهرم ترمز فعال می گردد.

ترمز ویلچر بیمارستانی

 • انتخاب ویلچر مناسب

وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺮاي ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻧﺨﺎﻋﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺟﺰء ضروریات زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ وﯾﻠﭽﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻓﺮد در دوره درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد. وﯾﻠﭽﺮ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺮك ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮد، ﮐﺎﻫﺶ آﺳﯿﺐ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎ، ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. وﯾﻠﭽﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ و زﯾﺒﺎ ﯾﮏ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮب و ﮐﺎرآﻣﺪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﯾﮏ وﯾﻠﭽﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ، فاکتور ﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري در ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ.

انتخاب ویلچر مناسب

فاکتور های لازم جهت اﻧﺘﺨﺎب وﯾﻠﭽﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ

 • ﺳﻦ کاربر
 • ﻣﺪل ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺪن
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﻓﺮد
 • ﺳﻄﺢ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﯾﺎ آﺳﯿﺐ ﻓﺮد
 • داﻣﻨﻪ ﺣﺮﮐﺖ و ﻗﻮاي ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
 • ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ، ﮐﺎر ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻓﺮد
 • ﻣﺪت زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪاوم از وﯾﻠﭽﺮ
 • ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﯾﺪ وﯾﻠﭽﺮ
 • اﺳﺘﻔﺎده از وﯾﻠﭽﺮ در ﻣﻨﺰل، بیمارستان، آسایشگاه، اداره و...
 • ﻓﺮم ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺎ ﻣﺘﺤﺮك وﯾﻠﭽﺮ
 • رﻧﮓ، وزن و اﻧﺪازه وﯾﻠﭽﺮ
 • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺎﺷﻮ بودن وﯾﻠﭽﺮ ﯾﺎ ﺟﺪا ﺷﺪن ﭼﺮخ ﻫﺎ
 • راﺣﺘﯽ ﺗﺸﮏ و ﭘﺸﺘﯽ ﺻﻨﺪﻟﯽ وﯾﻠﭽﺮ
 • راﺣﺘﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺎ و ﺗﺮﻣﺰﻫﺎ
 • ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ وﯾﻠﭽﺮ ﺑﺎ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺷﺨﺼﯽ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ
 • ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺟﺎﻧﺒﯽ وﯾﻠﭽﺮ از ﺟﻤﻠﻪ زیرﭘﺎﯾﯽ
 • ﻣﺪل ﺻﻨﺪﻟﯽ وﯾﻠﭽﺮ، ﺳﺎده ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ
 • ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮي دﺳﺖ ﯾﺎ ﮔﺮدن ﺑﺮ روي وﯾﻠﭽﺮ    

 

ویلچر استاندارد، ویلچر پیشنهادی با شاسی تک لوله ای، پشتی شکننده، زیردستی ثابت، کفی و پشتی برزنتی،
کفی زیرپایی آلومینیومی، چرخ جلو و عقب توپر، زیر پایی ثابت و در صورت تمایل قابل جداشدن است.

مشخصات فنی ویلچر با چرخ توپر

جنس بدنه: لوله آهن با روکش کروم نیکل

وزن ویلچر: Kg 82/16

وزن ویلچر با کارتن: Kg 18

وزن قابل تحمل: Kg 120

ابعاد ویلچر با کارتن: cm79 ×cm 20 ×cm 75

نوع شاسی: تک لوله ای

زیر دستی: ثابت

زیر پایی: ثابت و در صورت تمایل قابل جداشدن

چرخ جلو: توپر

چرخ عقب: توپر

کفی: از جنس فوم

پشتی: از جنس فوم

عرض و طول نشیمنگاه: cm45 ×cm 40

عرض و طول تکیه گاه: cm45×cm40

قطر چرخ عقب: cm58

قطر چرخ جلو: cm20

ارتفاع ویلچر: cm88

طول ویلچر: cm100

محصولات مشابه